هنوز عضو نشده اید

سلام کاربر محترم

شما هنوز در سایت عضو نشده اید یا اگر عضو هستید به حسابتان وارد نشده اید

برای پرسش و پاسخ و حل مشکلاتتون می توانید در سایت عضو شده و سوالات خودتون رو از راهنماهای عزیز و گرانقدر بپرسید  


haj_farbod

کاربر عادی
  • تعداد ارسال ها

    1
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

تمامی ارسال های haj_farbod

  1. سلام ، من یک وب کوچکی راه انداختم که الان متوجه شدم صفحه بندی قالب مشکل داره ، در حال حاضر به این صورت هست ؛ 1-2-3 ... 27-28-29 بعدی ؛ حالا اگه شما فرضا به صفحه 11 مراجعه کنید نظم قرار گیری شماره ها در کنار هم بهم میریزه ( برای بهتر متوجه شدن به وب مراجعه کنید ) http://hamid7508.blog.ir حالا میخوام اگه کسی به صفحه 11 رفت شماره بندی رو به این صورت ببینه => قبلی - 9-10-11 ... 27-28-29-بعدی مثال دیگه : اگه کسی در صفحه 17 بود => قبلی-15-16-17 ... 27-28-29-بعدی متال دیگه : اگه کسی در صفحه 29 ( صفحه آخر ) بود => قبلی-27-28-29 مثال دیگه : اگه کسی در صفحه 1 بود =>1-2-3 .... 27-28-29-بعدی <!DOCTYPE html><html lang="fa"><head> <head:meta></head:meta> <head:script></head:script> <meta name="google-site-verification" content="_BcpOMErckwcInFui3soy7JXGefFFXcrBUawpAteqjk"> <meta name="msvalidate.01" content="259375CA03DD3DC7297A564F82A44CEE"> <meta content="http://bayanbox.ir/view/3184118125499103293/logo5.png"> <link rel="shortcut icon" href="http://bayanbox.ir/view/3184118125499103293/logo5.png"> <head:style></head:style> </head><body> <div class="header"> <div class="head-wrp"> <div class="head-right"> <h1><a href="(*blog_link*)"><img src="http://bayanbox.ir/view/7979629044063814516/head-light.png"></a></h1> <h2>(*blog_short_description*)</h2> </div> <div class="head-left"> <box:menu> <ul> <view:menu> <li class="(*menu_item_selected*)"> <a href="(*menu_item_link*)">(*menu_item_title*)</a> </li> </view:menu> </ul> </box:menu> </div> </div> </div> <check:if index_selected> <box:post_list flag="featured" max="1"> <view:post_list> <div class="head-post"> <h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2> <a href="(*post_link*)" class="readmore">ادامه مطلب</a> </div> </view:post_list> </box:post_list> </check:if> <div class="content-wrp"> <box:messages> <view:messages> <div style="padding-top: 15px;"> <div class="item_(*message_type*)"> <div class="icon"></div> (*message*) </div> </div><!-- /align --> </view:messages> </box:messages> <div class="block-content"> <div class="block-content-view"> <!-- شروع شرح مطلب --> <box:post_detail> <div class="post post_detail"> <check:if post_image> <div class="post-details over"> <check:if post_date><span class="post-details-date none">(*post_date*)</span></check:if> <check:if post_author><span class="post-details-author">(*post_author*)</span></check:if> </div> </check:if> <check:if post_image><div class="post-image"><a href="(*post_link*)"><img alt="(*post_title*)" src="(*post_image*)"></a></div></check:if> <div class="post-title"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2></div> <div class="post-content">(*post_full_content*)</div> <box:post_tags> <div class="post-details bottom custom nobg"> <div class="post-details-tags"> <view:post_tags> <h3><a href="(*tag_link*)">(*tag_name*)</a></h3> </view:post_tags> </div> </div> </box:post_tags> <div class="post-details bottom"> <div class="post-details-left"> <span class="post-details-date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</span> <box:post_rating> <!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box, rate-button, rete-up, rate-down, rated) --> <span class="rate-box (*user_rated*)"> <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)"> <a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="موافق"> <img alt="موافقین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif"> (*up_rates*) </a> </span> <span class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)"> <a class="rate-button" href="(*rate_down_link*)" rel="nofollow" title="مخالف"> <img alt="مخالفین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif"> (*down_rates*) </a> </span> </span> </box:post_rating> </div> <div class="post-details-right"> <span class="post-details-author">(*post_author*)</span> </div> <div class="clear"></div> </div> </div><!-- /post --> <!-- #Post_Comments) --> <box:post_comments> <a name="comments"></a> <div class="align"> <div class="messages"> <div class="messages-content"> <h2>نظرات <a class="comment_count" href="(*post_link*)#comments"> ((*post_comment_count*))</a></h2> <check:if not post_comment_count> <center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center> </check:if> </div> </div> </div><!-- align --> <view:post_comments> <a name="comment-(*comment_id*)"></a> <div class="post-comments align"> <div class="post-comment"> <div class="comment-details"> <div class="comment-details-left"> <check:if comment_website> <a class="comment-website" href="(*comment_website*)" rel="nofollow" target="_blank" title="(*comment_website*)"></a> </check:if> <check:if comment_email> <a class="comment-email" href="mailto:(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"></a> </check:if> <a class="comment-date" href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a> </div> <div class="comment-details-right"> <span class="comment-avatar"><img src="//blog.ir/media/images/guest.png?1"></span> <span class="comment-name">(*comment_fullname*)</span> </div> </div> <div class="comment-body"> <div class="comment-body-content"> (*comment_body*) </div> </div> </div> <check:if comment_reply> <div class="comment-reply"> <div class="comment-reply-details"> <div class="comment-reply-date">(*comment_reply_date*)</div> <div class="comment-reply-name">پاسخ: </div> </div> <div class="comment-reply-body">(*comment_reply*)</div> </div> </check:if> </div> </view:post_comments> </box:post_comments> <check:if post_has_send_comment> <a name="send_comment"></a> <div class="align"> <div class="comment-add-form"> (*comment_add_form*) </div> </div><!-- align --> </check:if> </box:post_detail> <!-- پایان شرح مطلب --> <!-- شروع شرح صفحه --> <box:page_detail> <div class="post post_detail"> <div class="post-title"><h2><a href="(*page_link*)">(*page_title*)</a></h2></div> <div class="post-content">(*page_content*)</div> </div><!-- /post --> <!-- #Post_Comments) --> <box:page_comments> <a name="comments"></a> <div class="align"> <div class="messages"> <div class="messages-content"> <h2>نظرات <a class="comment_count" href="(*page_link*)#comments"> ((*page_comment_count*))</a></h2> <check:if not page_comment_count> <center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center> </check:if> </div> </div> </div><!-- align --> <view:page_comments> <a name="comment-(*comment_id*)"></a> <div class="post-comments align"> <div class="post-comment"> <div class="comment-details"> <div class="comment-details-left"> <check:if comment_website> <a class="comment-website" href="(*comment_website*)" rel="nofollow" target="_blank" title="(*comment_website*)"></a> </check:if> <check:if comment_email> <a class="comment-email" href="mailto:(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"></a> </check:if> <a class="comment-date" href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a> </div> <div class="comment-details-right"> <span class="comment-avatar"><img src="//blog.ir/media/images/guest.png?1"></span> <span class="comment-name">(*comment_fullname*)</span> </div> </div> <div class="comment-body"> <div class="comment-body-content"> (*comment_body*) </div> </div> </div> <check:if comment_reply> <div class="comment-reply"> <div class="comment-reply-details"> <div class="comment-reply-date">(*comment_reply_date*)</div> <div class="comment-reply-name">پاسخ: </div> </div> <div class="comment-reply-body">(*comment_reply*)</div> </div> </check:if> </div> </view:page_comments> </box:page_comments> <check:if page_has_send_comment> <a name="send_comment"></a> <div class="align"> <div class="comment-add-form"> (*comment_add_form*) </div> </div><!-- align --> </check:if> </box:page_detail> <!-- پایان شرح صفحه --> <!-- شروع خلاصه مطلب --> <box:post_list> <check:if post_list_title> <div class="align"> <div class="messages"> <div class="messages-content"> <h2>(*post_list_title*)</h2> </div> </div> </div> </check:if> <view:post_list> <div class="post post_list"> <div class="post-content-right"> <check:if post_image><a href="(*post_link*)"></a><div class="post-image-right"><a><img alt="(*post_title*)" src="(*post_image*)"></a></div></check:if> <div class="post-title"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2></div> <div class="post-content">(*post_summary*)</div> </div> <div class="post-content-left"> <div class="post-date-left" title="(*post_date*)"> <div class="post-date-left-day">(*post_date format="%d"*)</div> <div class="post-date-left-month">(*post_date format="%B"*)</div> </div> <check:if post_has_read_more><div class="post-readmore-left" title="ادامه مطلب"><a href="(*post_link*)"></a></div></check:if> </div> <div class="clear"></div> <div class="post-details bottom"> <div class="post-details-left"> <check:if post_has_comments_section><a class="post-details-comment" href="(*post_link*)#comments">(*post_comment_count*) نظر</a></check:if> <box:post_rating> <!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box, rate-button, rete-up, rate-down, rated) --> <span class="rate-box (*user_rated*)"> <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)"> <a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="موافق"> <img alt="موافقین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif"> (*up_rates*) </a> </span> <span class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)"> <a class="rate-button" href="(*rate_down_link*)" rel="nofollow" title="مخالف"> <img alt="مخالفین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif"> (*down_rates*) </a> </span> </span> </box:post_rating> </div> <div class="post-details-right"> <check:if post_author><span class="post-details-author">(*post_author*)</span></check:if> </div> <div class="clear"></div> </div> </div><!-- /post --> </view:post_list> </box:post_list> <!-- پایان خلاصه مطلب --> <box:pagination> <div class="pagination"> <check:if page_prev> <a class="pagePrev" href="(*page_prev*)">قبلی</a> </check:if> <div class="pagesList"> <view:pages spec="5,2,4,2,3,2"> <check:if page_num> <a class="(*page_current*)" href="(*page_link*)">(*page_num*)</a> </check:if> <check:if not page_num> <span class="spacer">. . .</span> </check:if> </view:pages> </div> <check:if page_next> <a class="pageNext" href="(*page_next*)">بعدی</a> </check:if> </div> <div class="clear"></div> </box:pagination> </div><!-- /block-content-view --> <div class="clear"></div> </div><!-- /block-content --> <!-- شروع ستون سمت چپ --> <div class="block-sidebar"> <box:blog_info> <div class="sidebox blank"> <div class="sidebox-content"> <check:if blog_image> <div class="blog-image"> <img alt="(*blog_title*)" src="(*blog_image*)"> </div> </check:if> <check:if blog_description> <div class="blog-description"> <h4>(*blog_description*)</h4> </div> </check:if> </div> </div> </box:blog_info> <box:post_list flag="mobile"> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">پیام های کوتاه</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:post_list> <li class="(*post_selected*)"> <div class="post-list-date">(*post_date format="%G{%e %B %y , %H:%M}"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </view:post_list> </ul> </div> </div> </box:post_list> <box:ads> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">تبلیغات</div> <div class="sidebox-content view-ads"> <view:ads> (*ad*) </view:ads> </div> </div> </box:ads> <box:categories> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">طبقه بندی موضوعی</div> <div class="sidebox-content categories"> <ul> <view:categories> <li class="(*category_selected*)"> <check:if category_selected> <span class="category_selected"> <a><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="post-list-count"> ((*category_post_count*))</span> </span> </check:if> <check:if not category_selected> <a href="(*category_link*)"><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="post-list-count"> ((*category_post_count*))</span> </check:if> <check:if category_children> <ul class="subcats"> <view:category_children></view:category_children> </ul> </check:if> </li> </view:categories> </ul> </div> </div> </box:categories> <box:stat> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">خلاصه آمار</div> <div class="sidebox-content stat"> <ul> <view:stat> <li><span class="StatTitle">(*stat_title*)</span><span class="Value">(*stat_value*)</span></li> </view:stat> </ul> </div> </div> </box:stat> <box:tag_cloud> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">کلمات کلیدی</div> <div class="sidebox-content tag-cloud"> <view:tag_cloud> <h3><a class="(*tag_selected*)" href="(*tag_link*)">(*tag_name*)</a></h3> </view:tag_cloud> </div> </div> </box:tag_cloud> <box:archive> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">بایگانی</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:archive> <li class="(*archive_selected*)"> <a href="(*link_url*)">(*link_name*)</a><span class="post-list-count">((*link_count*))</span> </li> </view:archive> </ul> </div> </div> </box:archive> <box:recent_posts> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">آخرین مطلب</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:recent_posts> <li class="(*post_selected*)"> <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </view:recent_posts> </ul> </div> </div> </box:recent_posts> <box:most_visited_posts> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">پربیننده ترین مطالب</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:most_visited_posts> <li class="(*post_selected*)"> <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </view:most_visited_posts> </ul> </div> </div> </box:most_visited_posts> <box:popular_posts> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">محبوب ترین مطالب</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:popular_posts> <li class="(*post_selected*)"> <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </view:popular_posts> </ul> </div> </div> </box:popular_posts> <box:most_commented_posts> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">مطالب پربحث‌تر</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:most_commented_posts> <li class="(*post_selected*)"> <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div> <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a> </li> </view:most_commented_posts> </ul> </div> </div> </box:most_commented_posts> <box:recent_comments> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">آخرین نظرات</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:recent_comments> <li> <div class="post-list-date none">(*comment_date*) - (*comment_fullname*)</div> <a href="(*comment_link*)">(*comment_body_text max="25"*)</a> </li> </view:recent_comments> </ul> </div> </div> </box:recent_comments> <box:authors> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">نویسندگان</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:authors> <li> <a href="(*author_link*)">(*author_name*)</a><span class="post-list-count">((*author_post_count*))</span> </li> </view:authors> </ul> </div> </div> </box:authors> <box:daily_links> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">پیوندهای روزانه</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:daily_links> <li> <a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a> </li> </view:daily_links></ul> </div> </div> </box:daily_links> <box:links> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">پیوندها</div> <div class="sidebox-content"> <ul> <view:links> <li> <a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a> </li> </view:links> </ul> </div> </div> </box:links> <box:categories> <div class="sidebox"> <div class="sidebox-title">شبکه های اجتماعی</div> <div class="sidebox-content categories"> <center><a href="https://plus.google.com/u/0/117450226205193194538/" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/5106028316554629838/google.png"> </a><a href="https://t.me/hamid_7508/" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/6567727883186675932/telegram.png"> </a><a href="https://twitter.com/hamid_7508/" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/1785908504994906100/twitter.png"> </a><a href="https://instagram.com/hamid_7508/" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/6267814554861231976/instagram.png"> </a><a href="https://facebook.com/hamid.7508/" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/7432162212823917097/Facebook.png"> </a><a href="https://www.linkedin.com/in/hamid7508/" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/7274819685635447046/linkedin.png"> </a><center> </center></center> </div> </div> </box:categories> </div> <!-- پایان ستون سمت چپ --> <div class="clear"></div> </div><!-- /content-wrp --><a> </a><div class="footer"><a> </a><div class="footer-wrp"><a> <div class="footer-copyright"> (*copyright_notice style="2"*) </div> </a><div class="footer-icons"><a> </a><a class="footer-ico-rss" href="/rss/" title="RSS"></a> <a class="footer-ico-bayan" href="//bayan.ir/" title="bayan : بیان"></a> <a class="footer-ico-bayanbox" href="//bayanbox.ir/" title="bayanbox : بیان باکس"></a> <a class="footer-ico-blog" href="//blog.ir/" title="blog : وبلاگ"></a> <a class="footer-ico-templates" href="http://templates.blog.ir/post/template-52205"></a> </div> </div> </div> </body></html> @charset "utf-8"; /* CSS Document - v3.5.0 */ html { direction: ltr; } @font-face { font-family: 'yekan'; src: url('//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/fonts/BYekan.woff?download') format('woff'); font-weight: normal; font-style: normal; } body { font-family: "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; font-size: 11px; margin: 0; padding: 0; line-height: 1.9em; background: #f3f3f3; color: #6b828e; } p { margin-bottom: 0.5em; } pre { direction: ltr; background-color: #FAFAEE; border: 1px solid #DADADA; margin: 1em; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; padding: 2px; } .clear { clear: both; } h1, h2, h3 { font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; font-weight: normal; } img { border: none; border-width: 0; } a { color: #254252; cursor: pointer; text-decoration: none; -moz-transition-duration: .2s; -webkit-transition-duration: .2s; -o-transition-duration: .2s; } a:hover { color: #407694; text-decoration: none; cursor: pointer; } a:active { outline: hidden; } /*-- Header --*/ .header { direction: rtl; height: 150px; background: #313b3d url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/head-light.png) no-repeat 760px top; } .head-right a { color: #fff; } .head-right a:hover { color: #eee; } .head-right h1 { position: relative; margin-bottom: 17px; padding-top: 17px; font-size: 60px; text-align: center; background: url<p hidden>(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/head-icon.png)p> no-repeat center top; } .head-right h2 { margin-top: -10px; font-size: 16px; cursor: default; color: #919c9d; text-align: center; } .head-wrp { position: relative; width: 960px; height: 100%; margin: auto; } .head-right { left: -52px; position: absolute; top: -14px; text-align: right; } .head-left { font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; font-size: 14px; position: absolute; top: 30px; right: 0; text-align: right; } .head-left ul { margin: 0; padding: 0; list-style: none; } .head-left ul li { float: right; margin: 60px 5px 0 0; } .head-left ul li a { padding: 57px 10px 5px; color: #c9d6d9; } .head-left ul li a:hover { color: #fff; } .head-left ul li.selected a { color: #fff; background: #435154; border-bottom: 3px solid #506164; padding-top: 110px; } .head-post { position: relative; height: 390px; text-align: center; overflow: hidden; background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/post-head.jpg) center center no-repeat scroll; -webkit-background-size: cover; -moz-background-size: cover; background-size: cover; -o-background-size: cover; } .head-post h2 { margin: 0px 0 30px; padding: 140px 0 0; font-size: 28px; line-height: 1.5em; } .head-post h2 a { color: #fff; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 0 25px 9px; margin: 0; } .readmore { font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; background: #ff4132; padding: 0 17px 2px; color: #fff; font-size: 13px; } .readmore:hover { color: #fff; background: #ff6256; } .readmore:active { background: #ef2f20; } .middle-posts .inline-readmore { color: #ff4132; padding-right: 7px; } .head-post .readmore { padding: 2px 35px 5px; font-size: 15px; } /*-- Pagination --*/ .pagination-box { margin: auto; } .pagination { font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; cursor: default; text-align: center; margin: 40px auto; font-size: 14px; padding: 0; float: none; } .pagination .left { margin-left: -3px; } .pagination a { padding: 0 15px 4px; margin-left: 3px; cursor: pointer; color: #465e6a; background: #cfe0e2; float: none; } .pagination a:hover { color: #465e6a; background: rgba(8, 146, 205, 0.1); } .pagination a.current { color: #465e6a; background: #aacdd1; } .pagination .spacer { padding: 1px 8px; color: #999; } .pagination .pagesList { display: inline-block; } /*-- Content --*/ .content-wrp { direction: rtl; width: 960px; margin: 30px auto 20px; position: relative; } .block-content { width: 640px; float: right; } .block-content-view { float: right; width: 100%; } .block-content .messages { cursor: default; margin-bottom: 15px; border: 3px solid rgba(172, 186, 192, 0.3); background: #fcfcfc; } .block-content .messages .messages-content { padding: 5px 15px; color: #aaa; } .block-content .messages .messages-content h2 { color: #888; font: 21px "yekan", "Times New Roman", Times, Arial, serif; text-align: center; cursor: default; margin: 0 0 7px; } .block-content .messages .messages-content h2 a.comment_count { color: #aaa; } .block-content .messages .messages-content h2 a.comment_count:hover { color: #A4CACF; cursor: pointer; } /*-- Content-post --*/ .block-content .post { position: relative; padding: 0; margin-bottom: 30px; font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; border: 3px solid rgba(172, 186, 192, 0.3); background: #fcfcfc; } .post-image { overflow: hidden; } .post-image img { width: 100%; height: auto; display: block; } .post-image a img { -ms-transition: all .2s ease-in-out; -webkit-transition: all .2s ease-in-out; transition: all .2s ease-in-out; } .post-image a:hover img { -ms-transform: scale(1.1); -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1); } .block-content .post .post-title { padding: 15px 20px 5px; } .block-content .post h2 { margin: 0; } .block-content .post h2 a { line-height: 1.7em; font-size: 21px; color: #254252; } .block-content .post h2 a:hover { color: #407694; } .post-content { color: #6b828e; margin: 0 20px 0; text-align: justify; font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; } .post-content a { color: #A4CACF; } .post-content a:hover { color: #0575a5; } .post-content ul li { margin-right: 5px; line-height: 1.9em; } .post-content img { max-width: 98%; height: auto; } .post-readmore { margin: 0px 20px 25px; } .post-readmore a { font-size: 15px; line-height: 1em; padding: 0 15px 2px; color: #fff; background: #ff4132; } .post-readmore a:hover { color: #fff; background: #ff6256; } .post-readmore a:active { color: #fff; background: #ef2f20; } /*-- Content-post-details --*/ .post-details { font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; color: #888; cursor: default; position: relative; } .post-details a { color: #888 !important; } .post-details a:hover { color: #555 !important; } .post-details.over { position: absolute; z-index: 9; } .post-details.over .post-details-date { margin: 0 0 2px; padding: 1px 10px 5px; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); color: rgba(255, 255, 255, 0.9); } .post-details.over .post-details-author { margin: 0 0 2px; padding: 1px 10px 5px; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); color: rgba(255, 255, 255, 0.9); } .post-details.bottom { margin-top: 15px; padding: 5px 10px; border-top: 1px solid rgba(172, 186, 192, 0.2); background: #fcfcfc; } .post-details.bottom.nobg { background: none; } .post-details.custom { margin-top: 10px; padding: 10px 20px; } .post-details-right { } .post-details-left { float: left; } .post-details-date { border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 0 10px; margin-left: 3px; } .post-details-date.none { padding: 0; margin: 10px 0 0; background: none; border-left: 0; display: block; } .post-details-comment { border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 0 10px; margin-left: 1px; } img.rateimg, img.rateup, img.ratedn { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/pd_ico_rate.png) no-repeat center left; width: 16px; height: 28px; vertical-align: top; } .rate-down img.rateimg, img.ratedn { background-position: 0 -17px; } .rate-up img.rateimg, img.rateup { background-position: 0 3px; } .rate-up { margin: 0 10px; } /*-- keywords --*/ .post-details .post-details-tags { cursor: default; } .post-details .post-details-tags h3 { margin: 0; display: inline-block; font: 14px/1.3em "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; color: #888; background: #f9f9f9; } .post-details .post-details-tags h3 a { color: #888; padding: 1px 7px 4px; border: #ddd 1px solid; display: inline-block; } .post-details .post-details-tags h3 a:hover { color: #fff !important; border: #A4CACF 1px solid; background: #A4CACF; } .post-details .post-details-tags h3:first-child { } .post-details .post-details-tags h3:last-child { margin: 0px; } /*-- Post Comments --*/ .post-comments { font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif; margin-bottom: 15px; } .post-comment { margin-bottom: 5px; background: #f3f3f3; border: 1px solid rgba(172, 186, 192, 0.5); } .comment-details { background: #f3f3f3; padding: 0; cursor: default; } .comment-details a { color: #A4CACF; cursor: pointer; vertical-align: bottom; margin-right: 5px; -moz-transition-duration: .0s; -webkit-transition-duration: .0s; -o-transition-duration: .0s; -khtml-transition-duration: .0s; } .comment-details-left { padding: 4px 0 0 5px; float: left; } .comment-details-right { } .comment-avatar img { width: 34px; height: auto; } .comment-name { color: #888; cursor: default; padding: 0 5px; } .comment-body { padding: 10px; } .comment-body-content { color: #555; } .comment-date { display: inline-block; color: rgba(255, 255, 255, 0.6); } .comment-website { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/details_ico_cmt.png) center -102px no-repeat; width: 18px; height: 23px; display: inline-block; } .comment-website:hover { background-position: center -125px; cursor: pointer; } .comment-email { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/details_ico_cmt.png) center -60px no-repeat; width: 18px; height: 23px; display: inline-block; } .comment-email:hover { background-position: center -79px; cursor: pointer; } /*-- Reply --*/ .comment-reply { margin-bottom: 5px; border: 1px solid #6ec2e5; background-color: #e5f7ff; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); } .comment-reply-details { padding: 5px 10px 0; } .comment-reply-date { float: left; color: #31ace0; cursor: default; } .comment-reply-name { color: #31ace0; cursor: default; } .comment-reply-body { color: #A4CACF; padding: 10px; } /*-- add Comment --*/ .comment-add-form { color: #aaa; padding: 10px; margin-bottom: 15px; border: 3px solid rgba(172, 186, 192, 0.3); background: #fcfcfc; border-top: 3px solid #A4CACF; font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; } .comment-add-form input.sendbutton { color: #A4CACF; border: #A4CACF 1px solid; background: #f8f8f8; padding: 0 30px 2px; cursor: pointer; font: 15px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; -webkit-appearance: button; } .comment-add-form input.sendbutton:hover { color: #fff; border: #A4CACF 1px solid; background: #A4CACF; } .comment-add-form iframe { background: #FFF; } .block-content .pagination { margin: 40px auto 20px; } /*-- Sidebar --*/ .block-sidebar { float: left; width: 290px; } .block-sidebar .sidebox { margin-bottom: 30px; position: relative; } .sidebox .sidebox-title { position: absolute; top: -5px; left: -5px; display: inline-block; font: 17px/1.2em "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; background: #cfe0e2; color: #254252; padding: 8px 0 10px; text-align: center; cursor: default; font-weight: normal; margin: 0; width: 155px; z-index: 5; } .sidebox .sidebox-content { font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; direction: rtl; border: 3px solid rgba(172, 186, 192, 0.3); background: #fcfcfc; padding: 38px 10px 10px; } .sidebox.menu .sidebox-title { background: #e94620; } .sidebox.menu .sidebox-content ul li:hover { background: rgba(233, 70, 32, 0.2); } .sidebox.menu .sidebox-content ul li.selected { background: rgba(233, 70, 32, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(233, 70, 32, 0.2); } .sidebox.menu .sidebox-content ul li a { color: #e94620; } .sidebox.menu .sidebox-content ul li.selected a { color: #e94620; } .sidebox.blank .sidebox-content { padding-top: 12px; border: 3px solid rgba(172, 186, 192, 0.3); } .sidebox.blank .sidebox-content h4 { padding: 8px; color: #888; margin: 0; font: normal 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; text-align: right; } .sidebox.blank .sidebox-content .blog-image { text-align: center; } .sidebox.blank .sidebox-content img { text-align: center; max-width: 95%; height: auto; margin: 5px 0; } * html .sidebox.blank .sidebox-content img { width: 200px; height: auto; } /*-post list-*/ .post-content-right { float: right; width: 515px; } .post-image-right { overflow: hidden; width: 140px; /*height: 110px;*/ border: 1px solid #ddd; float: left; margin: 20px 16px 5px 0; } .post-image-right img { width: 100%; height: auto; } .post-content-left { float: left; width: 73px; border-right: 1px solid #ddd; text-align: center; margin: 20px 0 5px; padding: 0 15px; } .post-content-left .post-readmore-left a { display: block; width: 39px; height: 39px; background: #ff4132 url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/readmore.png) no-repeat center; margin: 43px auto 0; } .post-content-left .post-readmore-left a:hover { color: #fff; background-color: #ff6256; } .post-content-left .post-readmore-left a:active { background-color: #ef2f20; } .post-date-left { cursor: default; } .post-date-left-day { font-size: 40px; color: #7bbd42; padding: 5px 0 15px; } .post-date-left-month { font-size: 18px; color: #7bbd42; } /*- sidebar post-list -*/ .sidebox-content ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .sidebox-content ul li { padding: 6px 1px; border-bottom: 1px solid #f1f1f1; } .sidebox-content ul li:last-child { border-bottom: none; } .sidebox-content ul li a { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/sidebar-bullet.png) no-repeat right 12px; padding-right: 10px; color: #254252; font: normal 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; } .sidebox-content ul.menu li a { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/sidebar-bullet2.png) no-repeat right 12px; } .sidebox-content ul li a:hover { color: #0575a5; } .sidebox-content ul li:hover { background: rgba(8, 146, 205, 0.1); -moz-transition-duration: .2s; -webkit-transition-duration: .2s; -o-transition-duration: .2s; } .sidebox-content ul li.selected { padding: 5px 2px; background: rgba(8, 146, 205, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(8, 146, 205, 0.2); } .sidebox-content ul li.selected a { color: #0575a5; } .sidebox-content .post-list-date, .sidebox-content .post-list-count { color: #aaa; cursor: default; } .sidebox-content .post-list-count { padding-right: 5px; } .sidebox-content .post-list-date.none { display: none; } /*-- ADS --*/ .sidebox-content.view-ads { text-align: center; } .sidebox-content.view-ads a { text-align: center; display: block; margin-bottom: 5px; } .sidebox-content.view-ads a:last-child { margin-bottom: 0; } /*-- Stat --*/ .sidebox-content.stat { position: relative; } .sidebox-content.stat .StatTitle { cursor: default; color: #aaa; font-size: 13px; border: none; text-align: right; } .sidebox-content.stat .Value { color: #A4CACF; cursor: default; float: left; padding-left: 10px; text-align: left; } /*-- Tag-Cloud --*/ .sidebox-content.tag-cloud h3 { margin: 0px; font: normal 11px "tahoma", "Times New Roman", Times, Arial, serif; display: inline-block; *display: inline; *margin: 2px; } .sidebox-content.tag-cloud span { display: inline-block; margin: 1px 0px 1px 0px; } .sidebox-content.tag-cloud a { font: 14px/1.3em "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; color: #888; border: #ddd 1px solid; background: #f9f9f9; padding: 1px 7px 4px; display: inline-block; *display: inline-block; margin-left: 1px; /*margin: 2px 0px 2px 0px;*/ } .sidebox-content.tag-cloud a:hover { color: #fff; border: #A4CACF 1px solid; background: #A4CACF; } .sidebox-content.tag-cloud a.selected { color: #fff; border: #A4CACF 1px solid; background: #A4CACF; } /*-- Categories --*/ .sidebox-content.categories ul li { padding: 0; border: none; } .sidebox-content.categories li:hover { background: none; } .sidebox-content ul li.selected a { color: #0575a5; } .sidebox-content.categories ul li ul.subcats a { padding-right: 10px; padding-top: 1px; display: inline-block; background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/sub_ico.png) right no-repeat; } .sidebox-content.categories ul li a { padding-bottom: 0; padding-right: 20px; display: table-cell; *display: inline-block; background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52205/folder_ico.png) right 8px no-repeat; } .sidebox-content.categories ul li h3 { color: #0575a5; margin: 0; font: normal 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica; } .sidebox-content.categories ul li.selected { background: none; } .sidebox-content.categories .subcats li.selected { background: none; } .sidebox-content.categories .subcats { margin-right: 14px; margin-top: -3px; } .sidebox-content.categories ul .post-list-count { cursor: default; display: table-cell; color: #aaa; } .sidebox-content.categories .subcats .post-list-count { cursor: default; display: inline-block; color: #aaa; } .sidebox-content.categories .category_selected { background: rgba(8, 146, 205, 0.2); padding: 2px 5px 2px 5px; display: block; height: 31px; max-height: auto; *height: auto; } .sidebox-content.categories .category_selected a { color: inherit; cursor: default; } /*-- Footer --*/ .footer { color: #f4f4f4; height: 50px; background: #313b3d; } .footer a { color: #ff4132; } .footer-wrp { position: relative; width: 960px; margin: auto; } .footer .footer-copyright { position: absolute; right: 0; top: 11px; text-align: right; direction: rtl; cursor: default; font: 13px yekan; } .footer .footer-icons { position: absolute; left: 0; top: 15px; text-align: left; } .footer .footer-icons a { float: left; margin-right: 3px; width: 20px; height: 20px; } .footer-ico-rss { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/rss-icon-crystal.png) no-repeat; } .footer-ico-bayan { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/bayan-icon-crystal.png) no-repeat; } .footer-ico-bayanbox { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/bayanbox-icon-crystal.png) no-repeat; } .footer-ico-blog { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/blog-icon-crystal.png) no-repeat; } .footer-ico-templates { background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/templates-icon-crystal.png) no-repeat; }